رسالت و اهداف

  • توسعه و تسري خدمات ليزينگ به ساير كالاهاي مصرفي با دوام با رويكرد مشتري محوري و جلب رضايت و تأمين نيازهاي مشتريان
  • تلاش براي شناساندن و معرفي ليزينگ و صنعت ليزينگ در جامعه
  • ايجاد و افزايش توان خريد كالاهاي سرمايه‌اي براي اشخاص حقيقي و يا حقوقي
  • فعال كردن توانايي بالقوه گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه
  • كمك به ايجاد اشتغال و جلوگيري از روند افزايش بيكاري در جامعه
  • بهبود ركود اقتصادي از طريق فعال كردن تقاضا و افزايش توليد
  • بهبود كيفيت محصولات توليدي ساخت داخل از طريق ايجاد رقابت بين شركت‌هاي توليدكننده
  • كاهش فشار نقدينگي در جامعه از طريق جمع‌آوري منابع مالي سرگردان و بلاتكليف
  • تنوع بخشيدن به شرايط اعطاي تسهيلات به متقاضيان